مهاجرت به کانادا
  • محسن عبد1له آبادی
  • سرپرست مدیریت حراست شهرداری
  • تلفن تماس : 051-422233575
  • فکس : 051-42222003
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • ندارد

سوابق اجرایی :

  • ندارد