مهاجرت به کانادا

ساختار سازمانی شهرداری نیشابور

 • معاونت ها

 • مدیران

 • مشاوران

 • سازمان های وابسته شهرداری

   • مناطق دوگانه شهرداری

               • محمد دهنوی
                نام : محمد دهنوی
                سمت : برنامه نویس سایت
                تلفن : 09157662025
                ایمیل :