مناقصه

آگهي مناقصه پروژه هاي عمراني


با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد، لذا

 • 1401/09/16
 • 7

کد خبر : 7688

ادامه مطلب
مناقصه

آگهي توان سنجي و مناقصه (نوبت اول) پروژه بروزرساني نقشه ، مميزي املاك ، اصناف و مستحدثات ، ساماندهي بايگاني و وصول عوارض ، مطالبات و ايجاد بانك اطلاعات جغرافيايي GIS شهر نيشابور


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه بروز رساني نقشه ، مميزي املاك ، اصناف و مستحدثات ، ساماندهي

 • 1401/9/6
 • 24

کد خبر : 7639

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده حضوری فروش اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي شهرداري نيشابور


آگهي مزايده حضوري (نوبت دوم) شهرداري نيشابور درنظر دارد اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي خود را برابر ليست مربوطه شامل: ضايعات فلزي، پلاستيكي و

 • 1401/08/05
 • 102

کد خبر : 7521

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

مزایده فروش اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي شهرداري نيشابور


آگهي مزايده حضوري نوبت اول شهرداري نيشابور درنظر دارد اموال مستعمل و ضايعات انبار مركزي خود را برابر ليست مربوطه شامل: ضايعات فلزي، پلاستيكي و ل

 • 1401/7/19
 • 92

کد خبر : 7449

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه توليد قطعات بتني


فراخوان مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه توليد قطعات بتني و بسته بندي با دستگاه توليد قطعات بتني اقدام نمايد. لذا

 • 1401/06/12
 • 110

کد خبر : 7316

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه پروژه هاي عمراني


«آگهي مناقصه » با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد، لذا

 • 1401/05/31
 • 157

کد خبر : 7296

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري جايگاه CNG فضل


«آگهي مزايـده » نوبت دوم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، بهره برداري و نگهداري جايگاه سي ان جي فضل وا

 • 1401/05/26
 • 118

کد خبر : 7271

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري پروژه تامين خودروهاي سبك


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه نسبت به واگذاري پروژه تامين خودرو هاي سبك مورد نياز خود بصورت پيمانكاري

 • 1401/5/25
 • 121

کد خبر : 7269

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري اتاق هاي تايپ و تكثير شهرداري ستاد و منطقه دو


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد اتاق هاي تايپ و تكثير خود واقع در ساختمان ستاد و شهرداري منطقه دو را از طريق برگزاري مزايده

 • 1401/5/15
 • 103

کد خبر : 7267

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای پروژه های خدماتی


«آگهي مناقصه » نوبت دوم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي خدماتي و همچنين خريد اقلامذيل از طريق

 • 1401/5/18
 • 125

کد خبر : 7265

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای پروژه های خدماتی


«آگهي مناقصه » نوبت دوم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي خدماتي و همچنين خريد اقلامذيل از طريق

 • 1401/5/15
 • 114

کد خبر : 7263

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

اجرای پروژه های خدماتی


«آگهي مناقصه » نوبت دوم با عنايت به اينكه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي خدماتي و همچنين خريد اقلامذيل از طريق

 • 1401/5/15
 • 110

کد خبر : 7261

ادامه مطلب