مهاجرت به کانادا
  • نرگس مجید پور
  • مسئول دبیرخانه
  • تلفن تماس : 051-42222003 داخلی 1250
  • فکس : 051-42234524
  • رایانامه :
  • موبایل :

سوابق تحصیلی :

  • کارشناسی مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور سبزوار 1385

سوابق اجرایی :

  • مسئول دبیرخانه منطقه دو شهرداری نیشابور
  • مسئول دبیرخانه شهرداری مرکزی نیشابور