مهاجرت به کانادا

سوابق تحصیلی :

 • کاردانی عمران گرایش عمران دانشگاه همدان سال 1375
 • کارشناسی عمران گرایش عمران دانشگاه ازاد تربت جام سال 1390

سوابق اجرایی :

 • کارشناس عمران و ناظر پزوژه های عمرانی از 1375 تا 1388
 • کارشناس ساختمانی 1388 تا 1390
 • ناظر عالیه پروژه های عمرانی 1390 تا 1393
 • معاونت خدمات شهری 1395 تا 1396
 • مدیریت منطقه دو شهرداری نیشابور 1397
 • مشاور شهردار در امور عمرانی 1398
 • مدیر مهندسی ایمنی و ترافیک 1399
 • سرپرست منطقه شهرداری منطقه دو 1400
 • عضو نظام مهندسی خراسان رضوی
 • رئیس هیئت مدیره اتوبسرانی
 • رئیس هیئت مدیره تاکسیرانی
 • رئیس هیئت مدیره سازمان پسماند
 • رئیس هیئت مدیره آتش نشانی
 • رئیس هیئت مدیره آرامستانها
 • رئیس هیئت مدیره پارکها و فضای سبز
 • عضو کمیته مناسب سازی شهرستان نیشابور
 • عضو کمیته شورای هماهنگی ترافیک
 • نماینده کارفرما در شورای کار شهرداری
 • عضو کمیته فنی زیبا سازی و شهرسازی
 • عضو کمیته مشارکتها و سرمایه گذاری

علمی پژوهشی :

 • ندارد