مهاجرت به کانادا
مناقصه

اجراي پروژه هاي خدماتي و عمراني


آگهي مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه اجراي پروژه هاي خدماتي و عمراني جدول ذيل را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا ا

 • 1402/12/5
 • 40

کد خبر : 10345

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشا

 • 1402/11/25
 • 38

کد خبر : 10339

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد ، نصب و اخذ استاندارد بهره برداري مجتمع پلي اتيلن و وسايل بازي كودك و واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد ، نصب و اخذ استاندارد بهره برداري مجتمع پلي اتيلن و وسايل بازي كودك و واگذاري امورات مربوط

 • 1402/11/10
 • 86

کد خبر : 10265

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد گل ، گونه هاي گياهي و درخت


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد گل ، گونه هاي گياهي و درخت طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اش

 • 1402/10/21
 • 84

کد خبر : 10253

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس جهت جابجايي مسافر در سرويس هاي برون شهري و درون شهري و خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني ، نظافت و پشتيباني 24 ساعته


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه بهره برداري از تعداد 10 دستگاه اتوبوس متعلق به سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداري نيشا

 • 1402/10/23
 • 76

کد خبر : 10251

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني 24 ساعته نظافت ،نگهداري فني و پشتيباني


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه خريد ، ساخت و نصب 2 دستگاه آسانسور و خدمات نگهباني 24 ساعته نظافت ،نگهداري فني و پشتيبان

 • 1402/10/14
 • 79

کد خبر : 10221

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه خريد درخت


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد درخت طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي و حقيقي واجد

 • 1402/10/11
 • 71

کد خبر : 10219

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد گل و گونه هاي گياهي


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد گل و گونه هاي گياهي طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقو

 • 1402/10/6
 • 72

کد خبر : 10199

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصه عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب


فراخوان مناقصه (نوبت دوم) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از

 • 1402/10/05
 • 78

کد خبر : 10197

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص ط

 • 1402/10/05
 • 105

کد خبر : 10194

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني و 10 دستگاه اتوبوس


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني و 10 دس

 • 1402/10/05
 • 89

کد خبر : 10192

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعو

 • 1402/9/27
 • 106

کد خبر : 10185

ادامه مطلب