مهاجرت به کانادا
منقضی شد فراخوان

اصلاحیه دفترچه واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهري،جمع آوري پسماند و...در شهر نيشابور


نسخه نهایی دفترچه فراخوان توان سنجی پیمانکاران شهری جایگزین گردید شهرداري نيشابور در نظر دارد به جهت واگذاري خدمات شهري شامل تنظيف شهري،جمع آوري پسماند و...در شهر نيشابور به مدت 2 سال به بخش خصوصي ، برابر پيمانهاي ذيل ، نسبت به شناسايي ، توان سنجي و ارزيابي كيفي شركتهاي پيمانكاري اقدام نمايد

 • 1403/01/07
 • 154

کد خبر : 10365

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص ط

 • 1402/10/05
 • 133

کد خبر : 10194

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مناقصه عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/08/16
 • 161

کد خبر : 9882

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي

 • 1402/08/16
 • 117

کد خبر : 9880

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

آگهي فراخوان شناسايي زمين جهت احداث بازارچه محلي


شهرداري نيشابور در نظر دارد از طريق مشاركت با بخش خصوصي نسبت به راه اندازي بازارچه هاي محلي موقت اقدام نمايد، لذا بدينوسيله از كليه متقاضياني كه داراي

 • 1402/7/8
 • 158

کد خبر : 9662

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 238

کد خبر : 8765

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 213

کد خبر : 8763

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه نگهداري فضاي سبز منطقه گردشگري-


آگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز منطقه گردشگري به بخش خصوصي

 • 1402/3/17
 • 233

کد خبر : 8720

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته از طريق عقد قرارداد مشاركتي


فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته ا

 • 1402/03/07
 • 237

کد خبر : 8653

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

مناقصات خريد و اجراي پروژه خدماتي


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و اجراي پروژه خدماتي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي و

 • 1402/3/4
 • 249

کد خبر : 8649

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري امورات رفع سد معبر مناطق دوگانه شهرداري نيشابور


آگهي توانسنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد امورات رفع سد معبر مناطق دوگانه شهرداري نيشابور را طبقشرايط ذيل از طريق برگز

 • 1402/02/20
 • 292

کد خبر : 8529

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

توان سنجي و مناقصه (نوبت اول) بهسازي ميدان حافظ و مناقصه (نوبت اول) اجراي ديوار ساحلي و كف سازي مسيل (كال)روغن نباتي و سطح شهر


فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي

 • 1401/12/13
 • 282

کد خبر : 8012

ادامه مطلب