مهاجرت به کانادا
منقضی شد مزایده

واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص ط

 • 1402/10/05
 • 133

کد خبر : 10194

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني و 10 دستگاه اتوبوس


آگهي مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد مناقصه واگذاري امورات مربوط به بهره برداري از تعداد 12 دستگاه ماشين آلات زيرسازي عمراني و 10 دس

 • 1402/10/05
 • 108

کد خبر : 10192

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعو

 • 1402/9/27
 • 137

کد خبر : 10185

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده نوبت دوم فروش 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري


آگهي مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذ

 • 1402/09/13
 • 190

کد خبر : 10077

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده (نوبت دوم) واگذاري(اجاره) تعدادي از تابلو هاي تبليغاتي سطح شهر (شهرداري نيشابور)


مقتضي است ترتيبي اتخاذ نماييد تا متن آگهي مزايده واگذاري(اجاره) تعدادي از تابلو هاي تبليغاتي سطح شهر در تاريخ هاي 1402/09/14 و 1402/09/21 در مكان مناسب به شكل ذيل در روزنامه خراسان درج گردد. صفحه اول: آگهي مزايده (نوبت دوم) واگذاري(اجاره) تعدادي از تابلو هاي تبليغاتي سطح شهر (شهرداري نيشابور) صفحه داخلي: متن كامل آگهي "فراخوان مزايده" نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) تعدادي از تابلوهاي تبليغاتي سطح شهر طبق جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقيقي يا حقوقي واجد صلاحيت قانوني دعوت به عمل مي آيد نسبت به دريافت اسناد مربوط به مزايده تا ساعت 14 مورخ 1402/09/23 از سامانه ستاد ايران به آدرس: www.setadiran.ir اقدام نمايند. - آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت در سامانه ستاد ايران تا ساعت 14 مورخ 1402/10/03 مي باشد. - هزينه آگهي به نسبت مبلغ قرارداد بر عهده برنده و يا برندگان مزايده مي باشد.

 • 1402/9/12
 • 164

کد خبر : 10075

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مناقصه عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب


فراخوان مناقصه (نوبت اول) شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي عمليات زنده گيري و نگهداري موقت سگهاي بلاصاحب اقدام نمايد. لذا بدينو

 • 1402/08/16
 • 161

کد خبر : 9882

ادامه مطلب
منقضی شد فراخوان

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي مخصوص


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري (اجاره) اماكن و همچنين حمل مكانيزه خاك و نخاله ساختماني از طريق استقرار باكس هاي

 • 1402/08/16
 • 117

کد خبر : 9880

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهي مزايده نوبت اول فروش زمين و مغازه تجاري شهرداري نيشابور


آگهي مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد 11 قطعه زمين و يك باب مغازه تجاري به شرح ذيل را از طريق برگزاري مزايده بفروش رساند. لذا

 • 1402/8/8
 • 234

کد خبر : 9872

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهي مناقصه اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي واجد صلاحيت قا

 • 1402/8/2
 • 206

کد خبر : 9838

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 183

کد خبر : 9758

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 191

کد خبر : 9756

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه (نوبت اول) اجراي پروژه هاي عمراني


فراخوان مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه هاي عمراني ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقوقي وا

 • 1402/07/19
 • 158

کد خبر : 9754

ادامه مطلب