مهاجرت به کانادا
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه نوبت دوم


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری نیشابور به میزان 30 هزار تن برابر شرایط و شرح خدمات پیوست از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-11
 • 3563

کد خبر : 1179

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-04-10
 • 3646

کد خبر : 1178

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداري نيشابور درنظر دارد در اجراي بودجه مصوب تعداد 22 قطعه زمين واقع در ....

 • 2019-03-18
 • 3527

کد خبر : 1177

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به عقد قرارداد بیمه گروهی تکمیل درمان کارکنان خود به همراه خانواده تحت تکفل به تعداد ....

 • 2019-03-07
 • 3208

کد خبر : 1172

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


شهرداری نیشابور در نظر دارد نسبت به خرید مصالح آسفالتی سنگی و آهکی و مشخصات مصالح شهرداری به میزان .......

 • 2019-03-05
 • 3468

کد خبر : 1171

ادامه مطلب

آگهی مناقصه فاز یک پروژه تقاطع ریلی شهر کهن نیشابور


شهرداری نیشابور در نظر دارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه های ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-01-23
 • 2162

کد خبر : 1166

ادامه مطلب

آگهی مناقصه انجام مطالعات پدافند غیرعامل شهر نیشابور


شهرداري نيشابور درنظر دارد انجام مطالعات پدافند غيرعامل شهر نيشابور را به شركت مشاور واجد صلاحيت و داراي مجوز از سازمان پدافند غيرعامل كشور از طريق برگزاري مناقصه واگذار نمايد...

 • 2019-01-13
 • 2479

کد خبر : 1165

ادامه مطلب

مناقصه پارک خطی جنوب بولوار کمربندی


شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید...

 • 2019-01-06
 • 3048

کد خبر : 1163

ادامه مطلب

آگهی مرحله دوم مناقصه اجرای تاسیسات بولوار کمربندی


شهرداری نیشابور درنظردارد از محل اعتبارات بودجه داخلی اجرای پروژه ذیل را از طریق مناقصه به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید.

 • 2019-01-06
 • 2949

کد خبر : 1162

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

آگهی مزایده


مزایده سرمایه گذاری راه اندازی پیست دوچرخه سواری در بولوار شهید شوشتریجاده باغرود

 • 2018-12-03
 • 3690

کد خبر : 1152

ادامه مطلب

آگهی مناقصه


اجرای پروژه تکمیل و مرمت باغ ملی

 • 2018-12-03
 • 2941

کد خبر : 1151

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

آگهی مناقصه


آگهی مناقصه آبنمای بوستان ارغوان مرحله دوم

 • 2018-11-22
 • 3405

کد خبر : 1149

ادامه مطلب