مهاجرت به کانادا
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه(نوبت دوم) تامين نيروي انساني جهت انجام امور حمل متوفيان


فراخوان مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه تامين نيروي انساني جهت انجام امور حمل متوفيان و ساير كارهاي خدماتي در سا

 • 1402/04/19
 • 223

کد خبر : 8945

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي توانسنجي و مناقصه(نوبت اول) عكس برداري هوايي محدوده و حريم شهر نيشابور توسط پهپاد


فراخوان توانسنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه عكس برداري هوايي محدوده و حريم شهر نيشابور توسط پهپاد اقدام ن

 • 1402/04/24
 • 213

کد خبر : 8943

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درج اگهي توان سنجي و مزايده (نوبت دوم) واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته


فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از با

 • 1402/04/19
 • 232

کد خبر : 8941

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درج اگهي مناقصه(نوبت دوم) تامين نيروي انساني جهت انجام امور حمل متوفيان


فراخوان مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به اجراي پروژه تامين نيروي انساني جهت انجام امور حمل متوفيان و ساير كارهاي خدما

 • 1402/04/19
 • 231

کد خبر : 8937

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري، تجهيز،نگهداري و بهره برداري 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غيرحاشيه اي معابر منتخب سطح شهر به روش مكانيزه


آگهي مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري، تجهيز،نگهداري و بهره برداري تعداد تقريبي 1700 فضاي پارك حاشيه اي و غيرحاشيه اي معابر منتخب

 • 1402/4/3
 • 253

کد خبر : 8857

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست درج اگهي مزايده واگذاري(اجاره)اماكن و انجام امور خدماتي


فراخوان مزايده شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري(اجاره) اماكن و همچنين واگذاري امور مربوط به جمع آوري و حمل مكانيزه خاك و نخاله س

 • 1402/03/24
 • 226

کد خبر : 8767

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 238

کد خبر : 8765

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

درخواست چاپ آگهی فراخوان توان سنجي و مزايده احداث مجتمع مشاغل مزاحم شهري


آگهي فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به احداث پروژه مجتمع مشاغل مزاحم شهري از طريق مشاركت با بخش خص

 • 1402/3/23
 • 213

کد خبر : 8763

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي مناقصه خريد و اجراي پروژه عمراني و خدماتي


فراخوان مناقصه شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد و اجراي پروژه عمراني و خدماتي جدول ذيل اقدام نمايد. لذا بدينوسيله از كليه اشخاص حقي

 • 1402/03/23
 • 223

کد خبر : 8761

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

درخواست درج اگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه نگهداري فضاي سبز منطقه گردشگري-


آگهي فراخوان توان سنجي و مناقصه نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري پروژه نگهداري فضاي سبز منطقه گردشگري به بخش خصوصي

 • 1402/3/17
 • 233

کد خبر : 8720

ادامه مطلب
منقضی شد مزایده

واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته از طريق عقد قرارداد مشاركتي


فراخوان توان سنجي و مزايده نوبت اول شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به واگذاري امور مربوط به نگهداري، توسعه ، احياء و بهره برداري از باغ پسته ا

 • 1402/03/07
 • 237

کد خبر : 8653

ادامه مطلب
منقضی شد مناقصه

خريد سه دستگاه ديسپنسر(2نازل فعال)


آگهي مناقصه نوبت دوم شهرداري نيشابور در نظر دارد نسبت به خريد سه دستگاه ديسپنسر(2نازل فعال) از طريق برگزاري مناقصه اقدام نمايد. لذا از كليه متقا

 • 1402/03/07
 • 231

کد خبر : 8651

ادامه مطلب